Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. OK

Spracovanie Vašich osobných údajov.

1. Správcom osobných údajov je spoločnosť SKL s.r.o., so sídlom Aleja Slobody 3056/13G 02601 Dolný Kubín (ďalej len " Správca ")..

2. O udelenie súhlasu požiadame, ak ešte nie ste naším registrovaným zákazníkom ani nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a chceš od nás dostávať marketingové ponuky.

2.1 Bez súhlasu môžeme spracovávať osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a pre nasledujúce účely:

a) Plnenie zmluvy alebo opatrenia pred uzatvorením zmluvy vykonaných na vašu žiadosť

 • realizácia kúpnej zmluvy vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie

 • zákaznícky/vernostný program

b) Ochrana práv a právom chránených záujmov Správcu;

 • pre vymáhanie dlžných súm za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Správcu;

 • Vo vybraných prípadoch posudzovania dôveryhodnosti;

 • Priamy marketing smerovaný výhradne voči našim registrovaným zákazníkom a osobám splňujúcim požiadavky podľa dôvodu č. 47 nariadenia GDPR spočívajúci v ponuke tovarov a služieb poskytovaných Správcom.

c) Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona

 • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane zákonného uchovania údajov;

 • Vedenie účtovníctva;

 • Elektronická evidencia tržieb.

 • Medzi bankové transkacie

 

 1. Pre tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • identifikační a kontaktné údaje;

 • údaje o produktoch, službách, ktoré sme poskytli;

 • údaje z  komunikácie (či už prebehla osobne, písomne, telefonicky alebo inak);

 • platobné údaje

 • iba vo vybraných prípadoch údaje o Tvojej dôveryhodnosti, pre účely tzv. blacklistu.

4. Osobné údaje spracovávané Správcom pre účely popísané v bode 2 tieto informácie pochádzajú výhradne od Teba, teda údaje, ktoré si nám poskytol/a napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy (nákupom tovaru) alebo si nám ich udelil/a pro účely zákazníckeho programu a registrácie doň.

5.  Osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu:

 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pro naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérnych alebo bankových a poštových služieb;

 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie údajov ukladajú právne predpisy, alebo pokiaľ je to nutné pro ochranu našich oprávnených záujmu

 • pokiaľ máme súhlas zákazníka v rozsahu: e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach nášho internetového obchodu, dodávateľom služby priameho marketingu alebo služby na zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom. Takýto dodávatelia sú voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov.

6. Práva zákazníka

 • Právo na prístup

 • Právo na opravu

 • Právo na výmaz

  • pokiaľ dôjde k niektorej z nasledujúcich situácii:

  • osobní údaje už nie sú potrebné pro účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané;

  • odvolaný si súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie;

  • vzniesol/a si námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Tvojich osobných údajov a neexistuje žiaden prevažujúci oprávnený dôvody pre ich spracovanie alebo si vzniesol námietky proti spracovaní Tvojich osobných údajov pre účely priameho marketingu;

  • osobné údaje boli spracované protiprávne;

  • osobne údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie nebo členského státu, ktoré sa na Správcu vzťahuje;

 • Právo na obmedzenie spracovania –Správca môže, obmedziť spracovanie osobných údajov, pokiaľ dôjde k niektorej z nasledujúcich situácii:

  •  Popretie presnosti osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;

  • spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale zákazník odmieta výmaz týchto údajov a miesto toho žiada o obmedzení ich použitia;

  • Správca už osobné údaje nepotrebuje pro účely spracovania, ale zákazník ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

  •  Je vznesená námietka proti spracovaní Osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ nebude overené, či oprávnený dôvod Správcu prevažuje nad oprávnenými dôvodmi.

 • Právo na dostupnosť údajov

 • Právo na odvolanie súhlasu

 • Právo vzniesť námietku

 • Právo podať sťažnosť

 

7. O udelenie súhlasu Žiadame  pokiaľ nie ste našim registrovaným zákazníkom, a ani nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 nariadenia GDPR a chcete od nás dostávať marketingové ponuky.

Udelenie tohto súhlasu je celkom dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou pro získanie žiadneho tovaru nebo služby z ponuky našej spoločností.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať písomne na adresu Spoločnosti alebo na e-mail: sportovy@sportovy.sk.

9. Ďalšie podrobné informácie o spracovaní osobných údajov nájdeš v našich obchodných podmienkach dostupných na http://sportovy.sk/page/obchodne-podmienky